سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

25 نتیجه
پکیج آناتومی مقطعی (دو جلدی)

پکیج آناتومی مقطعی (دو جلدی)

1,620,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش E

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش E

980,000 تومان
تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه

تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه

320,000 تومان
سوالات آزمون دانشنامه تخصصی رادیولوژی 1398

سوالات آزمون دانشنامه تخصصی رادیولوژی 1398

225,000 تومان
Musculoskeletal MRI 3rd Edition 2020

Musculoskeletal MRI 3rd Edition 2020

10٪
950,000
855,000 تومان
تفسیر رادیوگرافی شکم

تفسیر رادیوگرافی شکم

270,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021

480,000 تومان
Diagnostic Ultrasound ,Rumack, 3-Volume Set 6th Edition 2024

Diagnostic Ultrasound ,Rumack, 3-Volume Set 6th Edition 2024

29٪
4,500,000
3,200,000 تومان
آناتومی مقطعی جلد 2

آناتومی مقطعی جلد 2

765,000 تومان
Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology :A Textbook of Medical Imaging 7th Edition (3-Volume)

Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology :A Textbook of Medical Imaging 7th Edition (3-Volume)

40٪
4,800,000
2,900,000 تومان
آناتومی مقطعی جلد 1

آناتومی مقطعی جلد 1

855,000 تومان
پکیج رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی (5 جلدی)

پکیج رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی (5 جلدی)

4,700,000 تومان
سونوگرافی کالن Obstetrics & Gynecology 2017 (پکیج 3 جلدی) + ویدئوهای کتاب

سونوگرافی کالن Obstetrics & Gynecology 2017 (پکیج 3 جلدی) + ویدئوهای کتاب

3,130,000 تومان
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 5

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 5

1,065,000 تومان
Callen's Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology, 2017 (3-Volume)

Callen's Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology, 2017 (3-Volume)

2,373,000 تومان
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 4

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 4

1,130,000 تومان
سونوگرافی کالن2017 ( Appendix A-J)

سونوگرافی کالن2017 ( Appendix A-J)

210,000 تومان
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 3

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 3

790,000 تومان
سونوگرافی کالن IN Gynecology 2017

سونوگرافی کالن IN Gynecology 2017

925,000 تومان
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 2

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 2

790,000 تومان
سونوگرافی کالن IN Obstetrics 2017

سونوگرافی کالن IN Obstetrics 2017

1,980,000 تومان
رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 1

رومک 2018 سونوگرافی تشخیصی، جلد 1

925,000 تومان
مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی بوشبرگ

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی بوشبرگ

590,000 تومان
رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش H

رادیولوژی تشخیصی گرینجر و آلیسون ویرایش هفتم 2021 - بخش H

720,000 تومان

رادیولوژیحساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه