دکتر الهام کشاورز
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1
تعداد محتواها

متخصص رادیولوژی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رییس بخش رادیولوژی بیمارستان مهدیه

عضو هیات مدیره انجمن علمی رادیولوژی

حیطه تخصصی : سونوگرافی های غربالگری جنین و اکوکاردیوگرافی جنین، بیوپسی پستان و مارکرگذاری توده های پستان تحت گاید سونو

رشته

سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

1 نتیجه
حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه