دکتر منا احمدی
متخصص مغز و اعصاب
5
تعداد محتواها
مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رتبه اول بورد تخصصی نورولوژی سال 1396 و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکیرشته

سطح محتوا

نوع محتوا

سایر فیلترها

حساب کاربری
سبد خرید
0
محتواها
خانه